Home Dịch vụ Asia Pacific và đối tác Van Deluen,Damen Yichang